Perfil de contractant

En compliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l’ajuntament facilita l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, conforme al precepte legal abans esmentat.

Per tenir accés a la plataforma del perfil del contratant de la Generalitat de Catalunya feu clic al banner: