Edictes

Exercici: 2023 Bop: 169-0 Edicte: 7410 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 03/2023
Exercici: 2023 Bop: 141-0 Edicte: 6072 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 141-0 Edicte: 6071 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Delegació de competències de l'Alcaldia a regidor/es
Exercici: 2023 Bop: 141-0 Edicte: 6070 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Règim de dedicació, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4747 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 104-0 Edicte: 4374 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit MC 02/2023
Exercici: 2023 Bop: 98-0 Edicte: 4112 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de l'adhesió al Consorci Localret
Exercici: 2023 Bop: 87-0 Edicte: 3513 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit MC 02/2023
Exercici: 2023 Bop: 56-0 Edicte: 2038 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per expropiació forçosa per raó d'urbanisme
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1104 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ - Aprovació definitiva d'uns projectes d'obra